กฎหมายลำดับ กฎหมาย คำอธิบาย *
1 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดระดับเสียงของเครื่องขยายเสียงที่ใช้ในการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
- NOTIFICATION OF THE OFFICE OF THE PRIME MINISTER RE: THE DETERMINATION OF MEANS OF NOTIFICATION OF PUBLIC ASSEMBLY
- NOTIFICATION OF THE OFFICE OF THE PRIME MINISTER RE: TOOLS FOR CROWD CONTROL IN PUBLIC ASSEMBLY
- NOTIFICATION OF THE ROYAL THAI POLICE RE: DETERMINATION OF AUDIO VOLUME OF AUDIO AMPLIFIER USED IN PUBLIC ASSEMBLY

2 พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
- PRINTING RECORDATION ACT,B.E. 2550 (2007)
- กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นจดแจ้ง การจดแจ้ง การเปลี่ยนรายการหลักฐานการจดแจ้ง การยกเลิกหลักฐานการจดแจ้ง การกำหนดแบบการจดแจ้ง และอัตราค่าธรรมเนียม การจดแจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ์ พ.ศ.๒๕๕๑
- ประกาศสำนักงานนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งหนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการพิมพ์ ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.๒๕๕๐
- คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑๕๖/๒๕๕๙ เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร
- คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑๙๖/๒๕๕๙ เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร
- คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๐๙/๒๕๕๙ เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร
- MINISTERIAL REGULATION PRESCRIBING RULES AND PROCEDURES FOR NOTIFICATION SUBMISSION, NOTIFICATION,
MODIFICATION AND REPEAL OF EVIDENCE ELEMENTS, NOTIFICATION FORMS AND FEE RATE
FOR THE NOTIFICATION OF NEWSPAPER PUBLISHING B.E. 2551 (2008)

3 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
- พระราชกฤษฎีกา กำหนดท้องที่ที่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์และคนโดยสารรถจักรยานยนตร์ต้องสวมหมวกที่จดทำขึ้นโดยเฉพาะ พ.ศ.๒๕๓๗
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒
- กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบสภาพของรถที่อาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัย พ.ศ.๒๕๔๖
- กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบผู้ขับขี่ ซึ่งได้เสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ เฉพาะแอมเฟตามีนหรือเมทแอมเฟตามีน พ.ศ.๒๕๔๘
- ROAD TRAFFIC ACT B.E.2522(1979)

4 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
- Royal Thai Police Act, B.E. 2547 (2004)
- ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง มอบอำนาจบริหารราชการแผ่นดิน
- ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๘ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ
- ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๘ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๗ ลงวันที่ ๒๒ ก.ย.๒๕๔๙ และ ฉบับที่ ๑๘ ลงวันที่ ๒๒ ก.ย.๒๕๔๙
- ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ
- ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ
- ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ
- ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๔/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ
- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๔/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจ
- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๙ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน
- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
- พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
- พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
- พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
- พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑
- พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๓
- พระราชกฤษฎีกา การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๔
- พระราชกฤษฎีกา การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๘
- พระราชกฤษฎีกา ข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศ พ.ศ.๒๕๕๘
- กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแจ้งให้หัวหน้าสถานีตำรวจแห่งท้องที่ทราบ ในกรณีที่จะแต่งเครื่องแบบตำรวจ หรือแต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกาย คล้ายเครื่องแบบตำรวจเพื่อการแสดง พ.ศ.๒๕๕๓
- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๑
- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๒
- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๓
- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๔
- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๕
- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๖
- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๗
- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๘
- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๙
- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๑๐
- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๑๑
- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๑๒
- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๑๓
- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๑๔
- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๑๕
- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๑๖

5 พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
- กฎกระทรวง การรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๖๐
- กฎกระทรวง การอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๖๐
- กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ.๒๕๖๐
- กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๖๐
- MINISTERIAL REGULATION AUTHORIZING SECURITY GUARD BUSINESS OPERATION B.E. 2560 (2017)
- MINISTERIAL REGULATION DETERMINING FEES IN RELATION TO SECURITY GUARD BUSINESS OPERATION AND LICENSED SECURITY GUARD, B.E. 2560 (2017)
- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๗/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย
- ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาต คำขอเปลี่ยนแปลงรายการ คำขอต่ออายุใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ.๒๕๖๑
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นธุรกิจรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๖๒
- NOTIFICATIONS OF THE OFFICE OF THE PRIME MINISTER RE: DETERMINING GOVERNMENTAL AGENCY WHICH IS NOT SECURITY GUARD BUSINESS UNDER THE SECURITY GUARD BUSINESS ACT, B.E. 2558 (2015)
- ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง กำหนดเครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ.๒๕๖๐
- ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๖๐
- ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ของบริษัทรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐

6 พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑

7 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
- พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒
- พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๑
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ.๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
- คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร
- ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ
- บันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบ
- IMMIGRATION ACT, B.E. 2522(1979)

8 พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓
- Advertisement by Using Sound Amplifiers Control Act B.E. 2493
- พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ พ.ศ. ๒๔๙๔
- พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖
- พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙
- กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓
- ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๔)
- ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดระดับเสียงของเครื่องขยายเสียงที่ใช้ในการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ระเบียบปฏิบัติการยื่นคำร้องและการพิจารณาออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

9 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในทางและการควบคุมสถานบริการ
หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

- Order of the Head of the National Council for Peace and Order No. 22/2558
Subject: Measures to prevent and resolve problems of car and motorcycle racing on the road and control of entertainment venues or business establishments providing services in a manner similar to an entertainment venue

- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558
- Order of the Head of the National Council for Peace and Order No. 46/2559
Subject: Amendment to the Order of the Head of the National Council for Peace and Order No. 22/2558

10 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ
- Order of the Head of the National Council for Peace and Order No. 46/2558
Subject: Measures to resolve problems arising from driving vehicles

11 ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๑
เรื่อง ห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใด

- NOTIFICATION OF THE COUNCIL FOR DEMOCTRATIC REFORM UNDER CONSTITUTIONAL MONARCHY NO. 21 RE: PROHIBITION OF EAVESDROPPING ON THE PHONE OR ANY OTHER COMMUNICATION DEVICES

12 ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๕ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการยุติธรรมทางอาญา
- NOTIFICATION OF THE COUNCIL FOR DEMOCTRATIC REFORM UNDER CONSTITUTIONAL MONARCHY NO. 25 RE: CRIMINAL JUSTICE PROCESS
* คำอธิบายนี้มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นอย่างอยู่ต้องนั้น ประชาชนต้องศึกษา ทำความเข้าใจ

ตรวจสอบ และยึดตัวบทกฎหมายเป็นสำคัญ คำแปลนี้ใช้เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลกฎหมายเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงได้ การอ้างอิงให้ใช้ตัวบทที่เป็นภาษาไทยเท่านั้น