ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง





Chief Information Officer : CIO


ชื่อ-นามสกุล : พล.ต.อ. ปิยะ อุทาโย


ตำแหน่งบริหาร : รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ


ที่อยู่ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐


โทรศัพท์ : ๐-๒๒๐๕-๓๘๒๐


อีเมล : piya2238police.go.th