ประกาศเจตจำนงและเจตนารมณ์

ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน